• English
  • Tiếng Việt

Đơn đặt hàng

Sản phẩm Quy cách Số lượng
Mexican Sriracha Salsa Salsa được bán theo gm kem theo hũ
Flour Tortillas Kích thước: 8, 10 và 12 inch
Hard Corn Taco Shells 8 miếng - 1 gói
Corn Tortilla Chips 100gm / 150gm/ 200gm Gói
Corn Tortillas 20 miếng tortillas mỗi gói